redakcja@terazgorlice.pl

System tras rowerowych ma powstać w Gorlicach

Na terenie Gorlic powstanie system tras rowerowych (ścieżek i szlaków), które nie tylko połączą rejony miast, ale umożliwią komunikację z ościennymi gminami – Sękową, gminą Gorlice (do Szymbarku) i gminą Biecz. Ambitny projekt ma zostać zrealizowany w ramach zadania: „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek szlaku frontu wschodniego I Wojny Światowej”.

rower-003Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych: budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. placami pod miejsca odpoczynku, obiektami inżynierskimi, umocnienie korony wałów przeciwpowodziowych oraz modernizacją istniejących ciągów komunikacyjnych na potrzeby szlaków rowerowych, wykonanie wzmocnienia korony wału przeciwpowodziowego wzdłuż prawego brzegu rzeki Ropy oraz budowy wiaty w Parku Miejskim. Miasto Gorlice przy realizacji tego zadania będzie korzystało z dofinansowania unijnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie wynosi 75%.

Łącznie zrealizowanych zostanie 8 odcinków ścieżek rowerowych oraz jeden szlak rowerowy.

Ścieżka pieszo-rowerowa A-B zlokalizowana jest na terenach OSiR. Ścieżka rozpoczyna swój bieg przy kładce pieszej na rzece Sękówce, a następnie biegnie wzdłuż granicy stadionu. Swój bieg kończy przy wyjeździe z terenów OSiR-u na ul. Sienkiewicza (dł. 325 m., szerokość 3,5 m.)

Ścieżka rowerowa C-D położona jest wzdłuż lewego brzegu rzeki Sękówki. Biegnie poprzez nadbrzeżne tereny zadrzewione, końcowy fragment ścieżki poprowadzony jest wzdłuż zabudowań mieszkalnych (ścieżka o długości 490 m. i szerokości 2 m. oraz ścieżka o dł. 95 m. i szer. 2,5 m., miejsce odpoczynku, przepust)

Ścieżka pieszo-rowerowa E-F zlokalizowana jest wzdłuż ul. Batorego na odcinku od wjazdu w drogę wewnętrzną do skrzyżowania z boczną odnogą ul. Batorego (dł. 240 m., szer. 2,5 m.).

Ścieżka rowerowa I-L wyznaczona została po lewej stronie rzeki Ropy. Odcinek zaczyna swój bieg w okolicach parkingu przy skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej z ul. Garbarską i biegnie wzdłuż Ropy do kładki pieszej na rzece (dł. 195 m., szer. 3,5 m.)

Ścieżka pieszo-rowerowa M-N zlokalizowana jest pomiędzy drogą krajową nr 28 (ul. Parkowa) a lewym brzegiem Ropy. Swój bieg rozpoczyna przy kładce pieszej prowadzącej do Parku Miejskiego, kończy się na wysokości tzw. „starodroża” – fragmentu ul. Bieckiej (dł. 1315 m., szer. 3,5 m., miejsce odpoczynku i rekreacji, plac zabaw, pętla nawrotowa, kładka).

Ścieżka pieszo-rowerowa M’-N’ z wydzielonym ciągiem pieszym zaczyna swój bieg od skrzyżowania ul. Bieckiej i Michalusa, prowadzi wzdłuż drogi, do drogi krajowej nr 28. Komunikować się będzie z trasą M-N poprzez przejście pieszo-rowerowe zlokalizowane w obrębie drogi krajowej nr 28 (ścieżka o dł. 215 m. i szer. 2 m., chodnik o dł. 110 m. i szer. 2 m. oraz o dł. 105 m. i szer. 4,5 m.

Ścieżka pieszo-rowerowa L’-Ł wyznaczona została po prawej stronie Ropy w pobliżu granicy Miasta Gorlice z Ropicą Polska. Ścieżka prowadzić będzie wzdłuż śladu istniejącej drogi gruntowej do potoku Figa (dł. 175 m., szer. 2,5 m., przepust).

Ścieżka pieszo-rowerowa A-I” wyznaczona została jako trasa biegnąca po zewnętrznym obrysie Parku, łącząca ze sobą kładkę na rzece Ropie z kładką na rzece Sękówce. Przebieg ścieżki wyznaczają istniejące alejki parkowe (dł. 300 m., szer. 2 – 2,5 m).

Szlak L-L’ łączy ścieżki rowerowe I-L oraz L’-Ł. Zaczyna się od kładki pieszej nad rzeką Ropą, skąd po koronie wałów przeciwpowodziowych prowadzi w kierunku Ropicy Polskiej (umocnienie korony wału przeciwpowodziowego na odcinku o dł. 750 m. i szer. 2 m.)

Na realizację powyższego zamierzenia inwestycyjnego składają się następujące prace:

 • budowa ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltobetonowej o łącznej długości 3350 m,
 • budowa chodnika z kostki betonowej o dł. 215 m oraz przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 28,
 • umocnienie skarpy wzdłuż drogi łączącej ul. Biecką i drogę krajową nr 28 na potrzeby ścieżki pieszo-rowerowej z wydzielonym chodnikiem,
 • budowa dwóch miejsc odpoczynku wzdłuż ścieżek rowerowych,
 • budowa kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Stróżowianka,
 • budowa przepustu nad potokiem Figa,
 • budowa przepustu na ścieżce przy Sękówce,
 • umocnienie wału przeciwpowodziowego wzdłuż prawego brzegu rzeki Ropy na długości 750 m na potrzeby szlaku rowerowego.
 • budowa wiaty w Parku Miejskim

 
Ścieżki rowerowe posiadać będą nawierzchnie z betonu asfaltowego ograniczonego obrzeżami betonowymi, a ich szerokość wynosić będzie od 2 m do 3,5 m (ścieżki z dopuszczonym ruchem pieszym). Przewiduje się dodatkowe zabezpieczenia trasy M’-N’ barierami od strony jezdni drogi oraz od strony skarpy. W ciągu wybranych odcinków ścieżek rowerowych wyznaczono dwa miejsca pod place służące odpoczynkowi rowerzystów. Na placach zlokalizowane zostaną elementy małej architektury: ławki, stoły, śmietniki oraz tablice informacyjne.

Źródło: Urząd Miasta Gorlice

Podobne wpisy

 1. Wojtek Odpowiedz

  Fajnie , mam nadzieję że to dopiero zalążek jakiejś dłuższej ścieżki , w tak pięknych rejonach ścieżka to lep na turystów i zdrowszych mieszkańców

Skomentuj

Pin It on Pinterest