redakcja@terazgorlice.pl

Eksmisja małżonka w sprawie o rozwód

Przedmiotem postępowania rozwodowego poza kwestią ustalenia czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami oraz kwestiami związanymi z małoletnimi dziećmi stron (władza rodzicielska, kontakty, alimenty) może być także ustalenie czy zachodzą podstawy do eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie zamieszkiwanego przez strony lokalu.

Przede wszystkim eksmisja jednego z małżonków ze wspólnie zamieszkiwanego przez strony lokalu może dotyczyć sytuacji, w której lokal ten stanowi przedmiot współwłasności (lub wspólności ustawowej małżeńskiej) obojga małżonków lub wyłączną własność małżonka, który eksmisji żąda. Zasadnymi wydają się twierdzenia o niedopuszczalności eksmisji małżonka, w sytuacji, gdy lokal stanowi wyłączną własność małżonka, w stosunkudo którego żądanie eksmisji jest skierowane.

Przesłanki orzeczenia eksmisji małżonka zostały określone w art. 58 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Już sam ustawodawca wskazuje, że eksmisja taka uzależniona jest od wystąpienia „wyjątkowego wypadku”, w którym jeden z małżonków zachowuje się w sposób „rażąco naganny”, a w efekcie tego uniemożliwia on dalsze wspólne zamieszkiwanie. Zachowanie małżonka, którego dotyczy żądanie eksmisji może polegać, m.in. na nadużywaniu alkoholu, wywoływaniu awantur czy stosowaniu przemocy fizycznej lub psychicznej. Zachowania te mogą być skierowane, zarówno w stosunku do współmałżonka, jak i wspólnie zamieszkujących ze stronami dziećmi. Zachowanie małżonka, które ma jedynie charakter złośliwy i nie charakteryzuje się „rażącą nagannością” nie daje podstaw do orzeczenia jego eksmisji. Orzekanie eksmisji w sprawie o rozwód gdańsk (przed Sądem Okręgowym w Gdańsku lub innym sądem okręgowym) ma bowiem charakter szczególny i wyjątkowy.

Wydaje się też, że czasowe nieprzebywanie małżonka w lokalu nie wyłącza orzeczenia jego eksmisji z tego lokalu. Orzeczenia tego nie wyłącza także fakt, że małżonek ten wyprowadził się ze wspólnego mieszkania (możliwy jest bowiem jego powrót do tego mieszkania). Sporne zdaje się jednak być czy możliwe jest udzielenie jednemu z małżonków zabezpieczenia na czas trwania postępowania rozwodowego poprzez orzeczenie eksmisji drugiego z małżonków na czas trwania tego postępowania („czasowa” eksmisja).

Małżonek, w stosunku do którego orzeczono eksmisję, traci prawo do zamieszkiwania w lokalu, choć oczywiście nie traci prawa własności do tego lokalu (jeżeli mu uprzednio przysługiwało). Lokal stanowiący składnik majątku wspólnego będzie musiał zostać uwzględniony w ramach dokonywania podziału składników majątku wspólnego w sprawie o podział majątku wspólnego, jak również w przypadku dokonywania tego podziału w postępowaniu rozwodowym.

Jeżeli chodzi o kwestie wspólnego lokalu stron warto również wskazać, że sąd w sprawie o rozwód w wyroku może orzec także – w przypadku małżonków zajmujących wspólne mieszkanie – o tym w jaki sposób będą oni z tego mieszkania korzystać dopóki będą wspólnie w nim zamieszkiwać.

O autorze

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest