redakcja@terazgorlice.pl

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to dokument, który wierzyciel wysyła dłużnikowi w sytuacji, gdy ten od dłuższego czasu nie reguluje zaciągniętych zobowiązań finansowych. Pismo to jest narzędziem służącym do tzw. miękkiej windykacji. Oznacza, że wierzyciel podejmuje próbę polubownego rozwiązania problemu. Jak napisać wezwanie do zapłaty? Powinno zostać ono sporządzone na piśmie. Ważny jest stanowczy i oficjalny język. Jakie elementy należy w nim zawrzeć?

Wezwanie do zapłaty – co to jest?

Wezwanie do zapłaty to dokument, który kieruje się do nierzetelnego kontrahenta. Celem tego pisma jest odzyskanie zaległych należności, na przykład pod postacią pożyczki ratalnej. Stanowi ono narzędzie służące do tzw. miękkiej windykacji. Jest również próbą podjęcia polubownego rozwiązania problemu z dłużnikiem. Wezwanie do zapłaty powinno spełniać kilka podstawowych funkcji. Można do nich zaliczyć:

 • poinformowanie partnera biznesowego o istniejącym niespłaconym zobowiązaniu finansowym,
 • wyznaczanie terminu na uregulowanie długu,
 • informację o możliwych konsekwencjach, które mogą nastąpić w przypadku braku spłaty zadłużenia,
 • propozycję polubownego rozwiązania problemu.

Wezwanie do zapłaty stanowi pewien rodzaj zabezpieczenia. Jeżeli dłużnik, który otrzymał pismo przypominające o posiadanym zadłużeniu, nadal nie uregulował długu, sprawa może przenieść się na drogę sądową. Wtedy to wezwanie wysłane przez wierzyciela stanowi dla niego zabezpieczenie potwierdzające próbę rozwiązania problemu w polubowny sposób.

Jakie są rodzaje wezwania do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty może stanowić skuteczną formę windykacji, jeżeli zostanie uwzględnionych kilka rodzajów tego pisma.

 • wezwanie do zapłaty zwykłe,
 • wezwanie do zapłaty ponaglające,
 • pismo o braku kontaktu,
 • przedsądowe ostateczne wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty zwykłe to pismo, które wierzyciel po raz pierwszy wysyła do dłużnika. Przypomina ono o upływie terminu płatności faktury. Ten rodzaj wezwania może zostać wysłany w formie e-maila. Należy w nim umieścić: numer faktury, datę wystawienia, termin płatności oraz kwotę należności. Niezbędna jest również informacja o konieczności uregulowania długów finansowych w danym terminie.

Wezwanie do zapłaty ponaglające to dokument, który należy wysłać dłużnikowi, jeżeli minął termin płatności wynikający z pierwszego rodzaju wezwania. W dokumencie oprócz podstawowych informacji, powinien zostać określony nowy nieprzekraczalny termin spłaty. Istotne jest również umieszczenie punktu mówiącego o konsekwencjach braku informacji zwrotnej na zwykłe wezwanie do zapłaty.

Pismo o braku kontaktu jest dokumentem, który wierzyciel może wysłać, jeśli wcześniejsze wezwania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Ten rodzaj wezwania stanowi potwierdzenie podjęcia mediacji z dłużnikiem. Pismo powinno zawierać informacje dotyczące prób skontaktowania się z osobą zadłużoną.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe ostateczne wezwanie do zapłaty to dokument, który stanowi ostatnią próbę polubownego rozwiązania problemu. Pismo powinno zawierać:

 • dane dłużnika,
 • kwotę zadłużenia,
 • wysokość odsetek karnych za brak spłaty w terminie,
 • nieprzekraczalny termin spłaty zadłużenia,
 • informację o konsekwencji, czyli skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Należy mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego, przedsądowe ostateczne wezwanie do zapłaty, powinno zawierać jedną ważną informację. Jaką? Jest nią próba podjęcia polubownego rozwiązania problemu. Aby ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty zostało przez sąd uznane za poprawnie sformułowane, należy do niego dołączyć odpis wysłanych dłużnikowi wcześniejszych wezwań.

Jak napisać wezwanie do zapłaty? Czy istnieje jeden wzór pisma?

Nie istnieje jeden wzór wezwania do zapłaty. Przedsiębiorca powinien je sporządzić w formie pisemnej, podobnie jak w przypadku umowy pożyczki i wysłać listem rejestrowanym. Wezwanie należy napisać w formie oficjalnej i stanowczej oraz umieścić w nim kilka istotnych elementów. Co powinno znaleźć się w dokumencie?

 • dane wierzyciela,
 • informacje dotyczące dłużnika,
 • data i miejsce sporządzenia wezwania do zapłaty,
 • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty,
 • wysokość zadłużenia (może zostać powiększona o naliczone odsetki),
 • ostateczny termin uregulowania długu,
 • numer konta bankowego, na które dłużnik ma dokonać wpłaty,
 • sposób zapłaty (zwykle przelew bankowy),
 • konsekwencje wynikające z braku odpowiedzi na wezwanie,
 • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

Stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty długu, to okoliczności powodujące powstanie zobowiązania finansowego ze strony kontrahenta. Potwierdzenie wykonania usługi może zostać przedstawione przy pomocy umowy o dzieło, faktury bądź innego dokumentu. Termin spłaty długu może być dowolny. Zazwyczaj wynosi on jednak od 7 do 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.

Ważne! Kopię pisma wraz z potwierdzeniem nadania wierzyciel powinien zachować. Może być to przydatne podczas składania pozwu.

Wezwanie do zapłaty – wzór

Wezwanie do zapłaty – wzór

…………………………

(miejscowość, data)

………………………………

………………………………

………………………………

(nazwa i adres wierzyciela)

………………………………

………………………………

………………………………

(nazwa i adres dłużnika)

Dot.: faktury nr …………….. z dnia ……………..

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy zapłaty należności wynikających z faktury nr …………….. z dnia …………………. w kwocie ………………….. (słownie: ……………………………….. zł).

Bylibyśmy zobowiązani, jeśli niezwłocznie zapłacą Państwo powyższy rachunek. Pieniądze prosimy przekazać na konto nr ………………………………………… Od dnia ………………… będziemy Państwu naliczać odsetki w wysokości ……….. % za każdy dzień zwłoki.

Z poważaniem

……………………..

(podpis wierzyciela)

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Polskie prawo nie określa dokładnego terminu, w którym to można wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Przepisy nie regulują również kwestii liczby wysłanych dokumentów. W oparciu o statystyki, możliwość odzyskania należności staje się coraz mniejsza po upływie czterech miesięcy od pierwotnie wyznaczonego terminu uregulowania zobowiązania.

Przepisy prawne nie reguluje również kwestii dotyczącej ilości wysłanych wezwań do zapłaty przed wstąpieniem na drogę sądową. Jeżeli dłużnik zignorował na przykład trzy pierwsze pisma, nie warto wysyłać nieskończonej liczby wezwań.

Co umieścić w piśmie wezwania, żeby skłonić dłużnika do spłaty?

Osoba wysyłająca wezwanie do zapłaty nierzetelnemu pożyczkodawcy, powinna umieścić w dokumencie kilka istotnych elementów. Co może mieć duży wpływ na podświadomość dłużnika?

 • informacja o konsekwencjach w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie,
 • obciążenie kosztami sądowymi dłużnika w sytuacji braku odpowiedzi na dokument od wierzyciela,
 • informacja o umieszczeniu dłużnika w rejestrach takich jak: KRD, BIG, itp.,
 • fakt, iż wierzyciel może sprzedać długi,
 • użycie czerwonego koloru czcionki lub “pogrubienie” kluczowych słów.

Zamieszczenie powyższych informacji w wezwaniu do zapłaty może pomóc wierzycielowi w odzyskaniu długu.

O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest